(Tiếng Việt) NGUYÊN CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG THĂM VÀ TẶNG QUÀ CÁC HỘ DÂN GIỮ RỪNG PHÒNG HỘ CẦN GIỜ

close